Maelao District NIE Centre | กศน.อำเภอแม่ลาว

Welcome to Maelao District NIE Centre

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว

สมัครเรียนออนไลน์

Maelao District NIE Centre

เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ลาว ตามประกาศจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2534 ประกอบว่าด้วยการจัดสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พุทธศักราช 2531 ข้อ 6 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

Maelao Learning

ระบบที่จะช่วยสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนระหว่างครูและนักศึกษา

Grade Online

ระบบตรวจเช็คผลการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ รองรับสมาร์ทโฟนทุกระบบ ทุกรุ่น

Smart Office

ระบบบริหารจัดการงานเอกสารในสำนักงาน สะดวก รวดเร็ว ส่งตรงถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มงาน

Maelao News

ระบบรายงานข่าวสาร การจัดกิจกรรม ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ รองรับสมาร์ทโฟนทุกระบบ ทุกรุ่น

บริการ

กศน.อำเภอแม่ลาว มีจุดบริการทุกตำบล

กศน.ตำบลดงมะดะ

ครูไตรทศ มโนสด
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลจอมหมวกแก้ว

นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลโป่งแพร่

นายสุรเกียรติ อำพันธ์
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลป่าก่อดำ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลบัวสลี

นายศุภฤกษ์ ยอดยา
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

ห้องสมุดประชาชน

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

รูปแบบ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับการศึกษาตลอดชีวิต สู่การมีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน ( จอง จ่าย จบ )

ข่าวสาร กิจกรรม

รายงานความเคลื่อนไหว ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม

  • อำเภอแม่ลาว
  • ดงมะดะ
  • จอมหมวกแก้ว
  • โป่งแพร่
  • ป่าก่อดำ
  • บัวสลี
  • ห้องสมุด
นิเทศติดตามกลุ่มนวดแผนไทยตำบลจอมหมอกแก้ว

โพตเมื่อ 2019-02-18 21:44:40
โดย : กศน.อำเภอแม่ลาว
( เข้าชม : 5 ครั้ง )

นิเทศติดตามการทำขนมเทียนแก้วตำบลป่าก่อดำ

โพตเมื่อ 2019-02-18 21:35:57
โดย : กศน.อำเภอแม่ลาว
( เข้าชม : 5 ครั้ง )

ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรม การตัดเย็บกระเป๋าผ้า

โพตเมื่อ 2019-02-16 19:24:04
โดย : กศน.อำเภอแม่ลาว
( เข้าชม : 8 ครั้ง )

ครู กศน.ตำบลดงมะดะ เข้าพัฒนาศักยภาพครู ด้านภาษาอังกฤษสื่อสาร/การท่องเที่ยว

โพตเมื่อ 2019-02-16 09:22:41
โดย : กศน.ตำบลดงมะดะ
( เข้าชม : 9 ครั้ง )

กศน. ตำบลดงมะดะจัดอบรมอาชีพระยะสั้น การทำแหนมหมู หมู่ 7 บ้านดงมะดะ

โพตเมื่อ 2019-02-15 14:20:03
โดย : กศน.ตำบลดงมะดะ
( เข้าชม : 24 ครั้ง )

กศน.อำเภอแม่ลาว ร่วมประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพตเมื่อ 2019-02-15 10:14:45
โดย : กศน.ตำบลดงมะดะ
( เข้าชม : 11 ครั้ง )

โครงการสานใจหนึ่งเดียวสร้างความปรองดอง

โพตเมื่อ 2019-02-17 18:24:24
โดย : กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
( เข้าชม : 7 ครั้ง )

ฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การสานกระติ๊บข้าว

โพตเมื่อ 2019-02-15 16:33:52
โดย : กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
( เข้าชม : 19 ครั้ง )

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจอมหมอกแก้ว

โพตเมื่อ 2019-02-13 15:29:03
โดย : กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
( เข้าชม : 15 ครั้ง )

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว

โพตเมื่อ 2019-02-11 18:06:56
โดย : กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
( เข้าชม : 7 ครั้ง )

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ชั้นวางหนังสือจากกระป๋อง ม.6

โพตเมื่อ 2019-02-17 13:51:58
โดย : กศน.ตำบลโป่งแพร่
( เข้าชม : 5 ครั้ง )

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ชั้นวางหนังสือจากกระป๋อง

โพตเมื่อ 2019-02-13 16:03:21
โดย : กศน.ตำบลโป่งแพร่
( เข้าชม : 15 ครั้ง )

ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น กิจกรรม การทำขนมเทียนแก้ว

โพตเมื่อ 2019-02-18 18:49:33
โดย : กศน.ตำบลป่าก่อดำ
( เข้าชม : 15 ครั้ง )

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบัวสลี

โพตเมื่อ 2019-02-18 15:52:07
โดย : กศน.ตำบลบัวสลี
( เข้าชม : 7 ครั้ง )

ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

โพตเมื่อ 2019-02-14 14:03:51
โดย : กศน.ตำบลบัวสลี
( เข้าชม : 16 ครั้ง )

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลบัวสลี

โพตเมื่อ 2019-02-11 16:09:29
โดย : กศน.ตำบลบัวสลี
( เข้าชม : 12 ครั้ง )

โครงการปลูกฝังสำนึกสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี 2562

โพตเมื่อ 2019-01-14 14:46:27
โดย : กศน.ตำบลบัวสลี
( เข้าชม : 21 ครั้ง )Contactเลขที่ 32/1 หมู่ที่3 ถนนพหลโยธิน บ้านร่องศาลา ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว เชียงราย 57250

nfe.maelao@gmail.com