Maelao District NIE Centre | กศน.อำเภอแม่ลาว

Welcome to Maelao District NIE Centre

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว

สมัครเรียนออนไลน์

Maelao District NIE Centre

เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ลาว ตามประกาศจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2534 ประกอบว่าด้วยการจัดสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พุทธศักราช 2531 ข้อ 6 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

Maelao Learning

ระบบที่จะช่วยสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนระหว่างครูและนักศึกษา

Grade Online

ระบบตรวจเช็คผลการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ รองรับสมาร์ทโฟนทุกระบบ ทุกรุ่น

Smart Office

ระบบบริหารจัดการงานเอกสารในสำนักงาน สะดวก รวดเร็ว ส่งตรงถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มงาน

Maelao News

ระบบรายงานข่าวสาร การจัดกิจกรรม ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ รองรับสมาร์ทโฟนทุกระบบ ทุกรุ่น



ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย



บริการ

กศน.อำเภอแม่ลาว มีจุดบริการทุกตำบล

กศน.ตำบลดงมะดะ

ครูไตรทศ มโนสด
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลจอมหมวกแก้ว

นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลโป่งแพร่

นายสุรเกียรติ อำพันธ์
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลป่าก่อดำ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลบัวสลี

นายศุภฤกษ์ ยอดยา
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

ห้องสมุดประชาชน

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

รูปแบบ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับการศึกษาตลอดชีวิต สู่การมีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน ( จอง จ่าย จบ )

ข่าวสาร กิจกรรม

รายงานความเคลื่อนไหว ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม

  • ดงมะดะ
  • จอมหมวกแก้ว
  • โป่งแพร่
  • ป่าก่อดำ
  • บัวสลี
  • ห้องสมุด
พิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

โพตเมื่อ 2019-05-29 09:43:10
โดย : ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
( เข้าชม : 34 ครั้ง )

ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกลุ่มอาชีพ ระยะสั้น การทำโคมรังผึ้ง

โพตเมื่อ 2019-07-03 16:45:40
โดย : ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ
( เข้าชม : 47 ครั้ง )

ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมการทำข้าวแต๋น

โพตเมื่อ 2019-04-11 11:05:40
โดย : ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ
( เข้าชม : 47 ครั้ง )

โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ การออกกำลังกายด้วยยางยืด

โพตเมื่อ 2019-08-16 09:11:44
โดย : ครู กศน.ตำบลบัวสลี
( เข้าชม : 37 ครั้ง )

ตอนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โพตเมื่อ 2019-08-06 15:52:27
โดย : ครู กศน.ตำบลบัวสลี
( เข้าชม : 34 ครั้ง )

โครงการ ส่งเสริมการทำเกษตรแบบธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์

โพตเมื่อ 2019-08-06 15:24:34
โดย : ครู กศน.ตำบลบัวสลี
( เข้าชม : 32 ครั้ง )



Contact



เลขที่ 32/1 หมู่ที่3 ถนนพหลโยธิน บ้านร่องศาลา ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว เชียงราย 57250

nfe.maelao@gmail.com