Maelao District NIE Centre | กศน.อำเภอแม่ลาว

Welcome to Maelao District NIE Centre

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว

สมัครเรียนออนไลน์

Maelao District NIE Centre

เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ลาว ตามประกาศจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2534 ประกอบว่าด้วยการจัดสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พุทธศักราช 2531 ข้อ 6 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

Maelao Learning

ระบบที่จะช่วยสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนระหว่างครูและนักศึกษา

Grade Online

ระบบตรวจเช็คผลการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ รองรับสมาร์ทโฟนทุกระบบ ทุกรุ่น

Smart Office

ระบบบริหารจัดการงานเอกสารในสำนักงาน สะดวก รวดเร็ว ส่งตรงถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่มงาน

Maelao News

ระบบรายงานข่าวสาร การจัดกิจกรรม ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ รองรับสมาร์ทโฟนทุกระบบ ทุกรุ่นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยบริการ

กศน.อำเภอแม่ลาว มีจุดบริการทุกตำบล

กศน.ตำบลดงมะดะ

ครูไตรทศ มโนสด
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลจอมหมวกแก้ว

นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลโป่งแพร่

นายสุรเกียรติ อำพันธ์
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลป่าก่อดำ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

กศน.ตำบลบัวสลี

นายศุภฤกษ์ ยอดยา
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
ระดับ ม.ต้น พบกลุ่มวัน..........เวลา...........
ระดับ ม.ปลาย พบกลุ่มวัน..........เวลา...........

ห้องสมุดประชาชน

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

รูปแบบ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับการศึกษาตลอดชีวิต สู่การมีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน ( จอง จ่าย จบ )

ข่าวสาร กิจกรรม

รายงานความเคลื่อนไหว ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม

  • ดงมะดะ
  • จอมหมวกแก้ว
  • โป่งแพร่
  • ป่าก่อดำ
  • บัวสลี
  • ห้องสมุด
กศน.ตำบลดงมะดะ ร่วมรับคณะศึกษาดูงาน ระบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย Google Classroom

โพตเมื่อ 2019-05-20 14:19:27
โดย : ครู กศน.ตำบลดงมะดะ
( เข้าชม : 13 ครั้ง )

ครู กศน.ลงพื้นที่ ทำกิจกรรมหมุนเวียนหนังสือ บ้านหนังสือชุมชน ตำบลดงมะดะ

โพตเมื่อ 2019-05-15 15:41:49
โดย : ครู กศน.ตำบลดงมะดะ
( เข้าชม : 17 ครั้ง )

ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำ จัดกิจกรรมการทำข้าวแต๋น

โพตเมื่อ 2019-04-11 11:05:40
โดย : ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ
( เข้าชม : 13 ครั้ง )

ครูกศน.ตำบลป่าก่อดำเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

โพตเมื่อ 2019-04-08 23:00:44
โดย : ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ
( เข้าชม : 21 ครั้ง )Contactเลขที่ 32/1 หมู่ที่3 ถนนพหลโยธิน บ้านร่องศาลา ตำบล ดงมะดะ อำเภอ แม่ลาว เชียงราย 57250

nfe.maelao@gmail.com