หัวข้อ : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-08-21 11:22:15 เข้าชม : 168 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 ณ กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อผู้เรียน /ผู้รับบริการ มีความรู้ มีทักษะ และมีการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็น ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง