หัวข้อ : โครงการพัฒนาผู้เรียนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 ตุลาคม 2563
เขียนข่าวโดย ครูผู้ช่วย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-10-23 15:42:56 เข้าชม : 40 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นางสาวบุษบา จินธะนู ครูผู้ช่วย จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบบ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จังหวัดพะเยาและอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน ด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตบนวิถีความพอเพียง 2.เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำกลับมาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 3.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผลในทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง