หัวข้อ : โครงการ อบรมพัฒนาหมู่บ้านปลอดขยะ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในชุมชน
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-04-12 16:09:43 เข้าชม : 26 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงอบรมพัฒนาหมู่บ้านปลอดขยะ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ บ้านร่องปลายนา หมู่ที่ 11 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ใช้เตาเผาขยะอย่างถูกวิธี และปลอดภัยได้ รวมถึงร่วมกันอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนให้

.
.
.
.
.