หัวข้อ : โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2018-12-13 12:43:46 เข้าชม : 217 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางสาวชนิสรา พรมชัย ครู ชำนาญการ และนางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ระยะที่ 3 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ เพื่ออบรมให้ประชาชนได้รับความรู้และอาชีพตามความต้องการและสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯประจำตำบลจอมหมอกแก้ว คัดเลือกประชาชนจาก กศน.ตำบลๆละ 30 คน กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง