หัวข้อ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความรักและความสามัคคี กิจกรรม ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน”
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-04-09 22:53:03 เข้าชม : 175 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความรักและความสามัคคี กิจกรรม ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน” วันที่ 1 มีนาคม 2562   ณ ห้องสมุดประชาชนอําเภอแม่ลาว อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และศูนย์การ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพื้นที่โครงการในพระราชดําริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรือนจําชั่วคราวดอยฮาง ตําบลดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย .

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )