หัวข้อ : นำเสนองาน เพื่อการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-05-28 13:41:07 เข้าชม : 165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป ร่วมนำเสนองาน เพื่อการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสุรีย์ภรณ์ หน่อคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง จ.เชียงราย เป็นประธานกรมการคัดเลือก พร้อมคณะกรรมการผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ท่านดร.เกตุแก้ว เลิศอริยะเมตตา ผอ.กศน.อำเภอเมือง จ.ลำปาง นางณัฐพร เชื้อมหาวัน ผอ.กศน.อำเภอเชียงแสน และ นายสิทธิพงศ์ เสริมสุข รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผอ.ศฝช.เชียงราย เป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ ในการคัดเลือกบุลากรผู้รับการประเมินในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมทชาติ ประกอบด้วย กศน.อำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย, กศน.อำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง, กศน.อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ และกศน.อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย MOA International Association มูลนิธิเกษตรธรรมชาติ MOA ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ MOA และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย  ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )