หัวข้อ : โครงการ ส่งเสริมการทำเกษตรแบบธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-08-06 15:24:34 เข้าชม : 96 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมการทำเกษตรแบบธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม บรรยาย เรื่อง การทำเกษตรแบบธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์ การฝึกปฏิบัติ การควบคุมโรคพืช และกำจัดศัตรูพืช 1. เชื้อราไตรโคเดอร์มา (ราเขียว) 2. เชื้อราบิวเวอเรีย (ราขาว) 3. เชื้อราเมตาไรเซียม โดย นางสาวเบญจวรรณ ใจจันทรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (เกษตรตำบลบัวสลี)  วันที่ 4 สิงหาคม 2562  อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านสันปูเลย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 2. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ กระบวนการการทำเกษตรแบบธรรมชาติ และเกษตรอินทรีย์ 3. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้ มีทักษะกระบวนการ การควบคุมโรคพืช และกำจัดศัตรูพืช

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง