หัวข้อ : โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ การออกกำลังกายด้วยยางยืด
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-08-16 09:11:44 เข้าชม : 118 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ การออกกำลังกายด้วยยางยืด กิจกรรม ให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของผู้สูงอายุ 1. ปัญหาโรคไม่ติดต่อ NCDs (Non-Communicable Disease) โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาการโรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ 2 ส ประกอบด้วย อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่ 2. ผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การส่งเสริมอาชีพ การออกกำลังกายด้วยยางยืด 3. การออกกำลังกายด้วยยางยืดท่าต่างๆ  วันที่ 14 สิงหาคม 2562  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับวัยและความต้องการ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองในด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า 3. เพื่อจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเข้าร่วมโครงการ

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง