หัวข้อ : นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ห้องเรียนออนไลน์ Google Apps for Education
เขียนข่าวโดย นักจัดการงานทั่วไป (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-08-26 14:14:33 เข้าชม : 165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาก ดร.สุรพงษ์ งามสม เพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนบน Google classroom (ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) ตามกำหนดการในโครงการฯ (ช่วงระยะที่ 3 การนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน)  วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บ้านหนังสือชุมชน
( เข้าชม : 171 ครั้ง )