หัวข้อ : รับการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Apps for Education
เขียนข่าวโดย ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-08-26 15:12:32 เข้าชม : 141 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว พร้อมด้วย ข้าราชการครู ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล เจ้าหน้าที่และบุคลากร  ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จาก ดร.สุรพงษ์ งามสม และ นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เพื่อให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน Google Apps for Education ในการจัดการเรียนการสอนบน Google classroom (ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) ตามกำหนดการในโครงการฯ (ช่วงระยะที่ 3 การนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงาน) วันที่ 26 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง