หัวข้อ : โครงการอบรมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลท่าดี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-11-13 22:03:26 เข้าชม : 56 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 วันที่ 12 -13พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย ผอ.เกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดและจิรายุ เวชศาสตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 แก่ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. สถานศึกษาในกำกับสำนักงาน กศน. และสถานศึกษาภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรผู้จัดการศึกษาและครูผู้จัดการเรียนการสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีะรรมราช จึงได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2.เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ 3.เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป โดยโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ ครูประจำกลุ่ม และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม กศน.ตำบลท่าดี    

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง