หัวข้อข่าว : สนับสนุนวิทยากร Library Online และการทำหนังสือ E-book Online | เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว
2019-01-09 08:35:52 เข้าชม : 118 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้ นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากร โครงการอบรมการใช้หนังสือออนไลน์ สําหรับงานห้องสมุดประชาชนและ การซ่อมบํารุงหนังสือที่ชำรุด ห้องสมุดประชาชนสําหรับบรรณารักษ์ ณ ห้องประชุม กศน.อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 7-8 มกราคม 2562 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการทำหนังสือ E-Book เข้าสู่ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Library Online V2.0 พร้อมทั้งนําไปประยุกต์ใช้ ในการทํางานในยุค 4G

.
.