หัวข้อ : โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-06 10:01:15 เข้าชม : 22 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายสุรเกียรติ อำพันธ์ ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่ จัดโครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม อบรมเรียนรู้การเลี้ยงด้วงมะพร้าวเพื่อการจำหน่าย และการทำบัญชีครัวเรือน วันที่ 31 มกรราคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.2 บ้านป่าซางใต้ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ตะหนักถึงความสำคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง