หัวข้อ : ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอแม่ลาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2019-03-02 11:47:48 เข้าชม : 92 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


 กศน.อำเภอแม่ลาวจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้างความรักและความสามัคคี กิจกรรม ศึกษาดูงานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน” ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องสมุดประชาชนอําเภอแม่ลาว อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และศูนย์การ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพื้นที่โครงการในพระราชดําริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรือนจําชั่วคราวดอยฮาง ตําบลดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายสุพจน์ แน่ประโคน ผอ.กศน.อ.แม่ลาว เป็นประธานเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ ให้ผู้เข้ารับการอบรม ทั้ง 5 ตำบล จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ตำบลดงมะดะ ตำบลโป่งแพร่ ตำบลจอมหมวกแก้ว ตำบลป่าก่อดำ และ ตำบลบัวสลี ได้ตะหนักถึงความสําคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง ทรงย้ำถึงแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อนมี ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ทํากิจกรรมที่ เหมาะสมกับตนเองและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยนําเรื่องทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งฐาน การผลิตการเกษตรกรในชนบทนั้น จะต้องทําการผลิตในลักษณะพึ่งพาและความ หลากหลายของกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันการใช้แรงงานใน ครอบครัว และการลดต้นทุนในการผลิตการเสริมรายได้ตลอดจน การผสมผสาน กิจกรรมให้เกิดประโยชน์ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดตามลิ้งค์นี้ https://web.facebook.com/pg/maelaoonie/photos/?tab=album&album_id=2135263389887119  กศน.อำเภอแม่ลาว    

.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง