หัวข้อ : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างมีคุณภาพ
เขียนข่าวโดย ครู กศน.ตำบลบัวสลี (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2020-02-12 13:53:12 เข้าชม : 30 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่


ผอ.กศน.อำเภอแม่ลาว มอบหมายให้  นายศุภฤกษ์ ยอดยา ครู กศน.ตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นักแพทย์แผนไทย รพสต.บัวสลี นส.ประภัสสร เขจร เป็นวิทยากรให้ความรู้ เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 23 คน ผลผู้เข้าร่วมโครงการ 43 คน งบประมาณใช้ในโครงการครั้งนี้ 2,646 บาท  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาการของช่วงวัย การดูแลสุขภาพตนเองทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเอง และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างมีคุณภาพ

.
.
.
.
.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง