S! News

สนับสนุนเนื้อหา

มาเตรียมตัวกันให้พร้อม พอถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562 จะออกไปเลือกตั้งทั้งทีต้องทำอย่างไรบ้าง

  • อันดับแรก ตรวจสอบรายชื่อของตนเองที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง
  • ต่อมา ยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
  • รับบัตรเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่ พร้อมลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วของบัตรเลือกตั้ง
  • เข้าคูหาแล้วใช้ปากกาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องของเบอร์ผู้สมัครและพรรคที่ประสงค์จะลงคะแนน
  • หากไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ผู้ใดหรือพรรคใด ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง "ไม่เลือกผู้สมัครใด" ซึ่งอยู่ด้านล่างของบัตรเลือกตั้ง
  • เมื่อทำเครื่องหมายกากบาท (X) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งแล้วนำมาหย่อนลงหีบ