กศน.อำเภอแม่ลาว | Maelao District NIE Centre | Education


ชื่อ - สกุล : นางกาญจน์ณัฏฐา คีรีธีรกุล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว
หน้าที่ : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาว
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวชุตาภรณ์ ศรียนจอง

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส4
หน้าที่ : งานอัธยาศัย
เบอร์โทร. : 089-4842150
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวสันต์ อินทะ

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่ : กลุ่มอำนวยการ / งานเทคโนโลยีสารสนเทศ / งานประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร. : 092-245-2659
เว็บไซต์ : wasan.meชื่อ - สกุล : นางศิริพร เอี่ยมพร้อม

ตำแหน่ง : ครูอาสาครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย / หัวหน้างานพัสดุ / ครูนิเทศ
เบอร์โทร. : 081-288-3117
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางกนกพร ถาคำ

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ / งานการเงินและบัญชี / ครูนิเทศ
เบอร์โทร. : 085-706-5246
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายไตรทศ มะโนสด

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลดงมะดะ
หน้าที่ : งานธรรมศึกษา/งานพัฒนาทักษะชีวิต
เบอร์โทร. : 085-614-0299
เว็บไซต์ : dongmada.ml.ac.thชื่อ - สกุล : นายศุภฤกษ์ ยอดยา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลบัวสลี
หน้าที่ : งานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/งานคุณธรรมค่านิยม/งานลูกเสือและยุวกาชาด
เบอร์โทร. : 089-431-6197
เว็บไซต์ : buasalee.ml.ac.thชื่อ - สกุล : นางสาวรัชฎาภรณ์ ยอดยา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลจอมหมอกแก้ว
หน้าที่ : งานทะเบียน / กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
เบอร์โทร. : 084-894-7364
เว็บไซต์ : jommokkaew.ml.ac.thชื่อ - สกุล : นายสุรเกียรติ อำพันธ์

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลโป่งแพร่
หน้าที่ : งานพัสดุ/งานพัฒนาสังคมและชุมชน/งานกิจการนักศึกษา
เบอร์โทร. : 083-944-0087
เว็บไซต์ : pongphrae.ml.ac.thชื่อ - สกุล : นางสาวบุษบา จินธะนู

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลป่าก่อดำ
หน้าที่ : งานนโยบายและแผน
เบอร์โทร. : 083-549-3596
เว็บไซต์ : pakordam.ml.ac.thชื่อ - สกุล : นางสาวฤทัยรัตน์ เกินตัว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
หน้าที่ : งานอำนวยการ / งานสารบัญ
เบอร์โทร. : 095-675-3066
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวกัณฐาภรณ์ กติยศ

ตำแหน่ง : บรรณรักษ์ห้องสมุด
หน้าที่ : งานอัธยาศัย / งานบริการห้องสมุด
เบอร์โทร. : 085-031-0400
เว็บไซต์ : library.ml.ac.th